Документи

Куќен ред на училиштето

 

Статут и правилници

Кодекс на однесување

 

Оглас за доделување на стипендии за талентирани ученици од областа на науките

Оглас за доделување на стипендии за талентирани ученици од областа на културата

Оглас за доделување на спортски стипендии за талентираните спортисти

 

Распоред на часови за 2018/2019

Распоред на часови за 2019/2020

 

Правилник за пофалби, награди и педагошки мерки

Предлог за изрекување на педагошка мерка

 

Развоен план за период 2018 - 2022

 

Годишен извештај за учебната 2014/2015

Годишна програма за учебната 2015/2016

Полугодишен извештај за учебната 2015/2016

Годишен извештај за учебната 2015/2016

Годишна програма за учебната 2016/2017

Полугодишен извештај за учебната 2016/2017

Годишен извештај за учебната 2016/2017

Годишна програма за учебната 2017/2018

Полугодишен извештај за учебната 2017/2018

Годишен извештај за учебната 2017/2018

Годишна програма за учебната 2018/2019

Полугодишен извештај за учебната 2018/2019

Годишен извештај за учебната 2018/2019

Годишна извештај за екскурзии за учебната 2018/2019

Годишна програма за екскурзии за учебната 2019/2020

Годишна програма за учебната 2019/2020

 

Извештај за годишна сметка 603 за 2016 год.

Извештај за годишна сметка 787 за 2016 год.

Извештај за годишна сметка 903 за 2016 год.

 

 

Самоевалуација за 2015/2017

Извештај од самоевалуација за 2015/2017

Самоевалуација за 2017/2019

Извештај од самоевалуација за 2017/2019

 

Годишен план за јавни набавки за 2018 год.

Годишен план за набавки за 2019 год.

Годишен план за јавни набавки за 2019 год.

Годишен план за јавни набавки за 2020 год.

 

Завршни сметки за 2017 год.

 

Годишна сметка 603 за 2018 год.

Годишна сметка 787 за 2018 год.

Годишна сметка 903 за 2018 год.

 

 

Годишна сметка 603/11 за 2019 год.

Годишна сметка 603/13 за 2019 год.

Годишна сметка 787 за 2019 год.

Годишна сметка 903 за 2019 год.

 

 

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Изјави согласно обврските предвидени во Законот за спречување на корупција

 Линкови Контакт  Следете не
Биро за развој на образованието
Основно училиште "Свети Кирил и Методиј"        
Министерство за образование и наука

Ул. 1737 бр.1 - 1000 Скопје,

Република Северна Македонија

  Телефон: + 389 2 3164357  
  Факс: + 389 2 3164357  
  Е-Пошта: oukimsk@yahoo.com