Лична карта

Image

Лична карта на училиштето

Име на основното училиште СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ, ЦЕНТАР – СКОПЈЕ
Адреса, место, општина Ул.1737 бр.1 Центар Скопје
Телефон 02/3 164 357 02/3 213 799
Факс 02/3164 357
Веб-страница www.oukimskopjecentar.com
Е-маил oukimsk@yahoo.com
Основано од 1985
Верификација-број на актот ИО – ГНОО на Град Скопје
Година на изградба 1963/64
Тип на градба Цврста
Внатрешна површина на училиштето (m2) 3101 м2 и галерија
Училиштен двор (m2) 3005 м2
Површина на спортски терени и игралишта 600 м2
Начин на загревање на училиштето Централно парно греење
Училиштето работи во смени Училиштето работи во една смена
Број на паралелки 21
Број на комбинирани паралелки /
Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето Македонски јазик
Во основното училиште има паралелки за ученици со посебни образовни потреби Не
Во основното училиште има паралелки од музичко училиште Не
Во основното училиште има ресурсен центар Не
Други податоци карактеристични за основното училиште Најстаро училиште во Република Северна Македонија со непрекината воспитно образовна дејност на мајчин македонски јазик во текот на 185 години