Документи

Image

Документи

Биланс на приходи и расходи

Годишна сметка 603/11 за 2023 година

Годишна сметка 603/13 за 2023 година

Годишна сметка 785/28 за 2023 година

Годишна сметка 785/32 за 2023 година

Годишна сметка 787 за 2023 година

Приходи и расходи за сметка 903 за 2022 година

Структура на приходи за сметка 903 за 2022 година

Посебни податоци за сметка 787 за 2022 година

Структура на приходи за сметка 787 за 2022 година

Посебни податоци за сметка 785/28 за 2022 година

Приходи и расходи за сметка 785/28 за 2022 година

Структура на приходи за сметка 785/28 за 2022 година

Годишна сметка 903 за 2022 година

Годишна сметка 603 за 2022 година

Годишна сметка 785 за 2021 година

Годишна сметка 787 за 2021 година

Годишна сметка 603 за 2021 година

Годишна сметка 903 за 2019 година

Годишна сметка 787 за 2019 година

Годишна сметка 785 за 2019 година

Годишна сметка 603 за 2019 година

Годишна сметка 903 за 2018 година

Годишна сметка 787 за 2018 година

Годишна сметка 603 за 2018 година

Завршни сметки за 2017 година