Aктивност на тема:,,АНТИКОРУПЦИЈА"

На ден 03.04.2023г. по предметот Граѓанско образование се реализираше воннаставна активност на тема:,,АНТИКОРУПЦИЈА" во која се вклучија ученици од деветтите одделенијаи според презентација на поими за корупција: